خاندان هاشمی چند هکتار باغ پسته دارند؟

خاندان هاشمی چند هکتار باغ پسته دارند؟

به گزارش جهان نیوز، شهروند در بخشی از گفتگو با محمد هاشمی نوشت: در سال‌های اخیر درباره آیت‌الله مسائل دیگری نیز می‌شنیدیم. شنیده بودیم که گفتند این خانواده خوردند و بردند و کاری هم برای مردم کردند و نوش‌جانشان. اما حالا می‌خورند و کاری هم نمی‌کنند.
 

آقای‌ هاشمی نه ثروتمند به آن معنا بود و نه بی‌مال بودند. به‌هرحال روحانی‌ای بود که تظاهر نمی‌کرد و برای زندگی شخصی‌اش امکاناتی از آن باغ پسته‌ای که داشت، فراهم کرده بود. در استان کرمان حدود ٢٠٠ تا ٢٥٠‌هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که از این مقدار حدود ١٥٠ هکتارش برای کل خانواده آقای‌ هاشمی است. حال می‌گویند که رفسنجان برای اینهاست. (با خنده)

ببینید خانواده آقای ‌هاشمی که می‌گویم یعنی سهم ١٠ خانواده از ١٥٠ هکتار. مثلا سهم من ١٥ هکتار است. فکر می‌کنید ١٥هکتار چقدر پسته می‌دهد. مثلا فرض کنید محصول پسته من در‌ سال ٤٠٠‌میلیون تومان می‌شود. که از این پول ٢٠٠‌میلیون تومانش خرج خودش می‌شود و تنها ٢٠٠‌میلیون دیگر می‌ماند.

منبع:فردا

خاندان هاشمی چند هکتار باغ پسته دارند؟

به گزارش جهان نیوز، شهروند در بخشی از گفتگو با محمد هاشمی نوشت: در سال‌های اخیر درباره آیت‌الله مسائل دیگری نیز می‌شنیدیم. شنیده بودیم که گفتند این خانواده خوردند و بردند و کاری هم برای مردم کردند و نوش‌جانشان. اما حالا می‌خورند و کاری هم نمی‌کنند.
 

آقای‌ هاشمی نه ثروتمند به آن معنا بود و نه بی‌مال بودند. به‌هرحال روحانی‌ای بود که تظاهر نمی‌کرد و برای زندگی شخصی‌اش امکاناتی از آن باغ پسته‌ای که داشت، فراهم کرده بود. در استان کرمان حدود ٢٠٠ تا ٢٥٠‌هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که از این مقدار حدود ١٥٠ هکتارش برای کل خانواده آقای‌ هاشمی است. حال می‌گویند که رفسنجان برای اینهاست. (با خنده)

ببینید خانواده آقای ‌هاشمی که می‌گویم یعنی سهم ١٠ خانواده از ١٥٠ هکتار. مثلا سهم من ١٥ هکتار است. فکر می‌کنید ١٥هکتار چقدر پسته می‌دهد. مثلا فرض کنید محصول پسته من در‌ سال ٤٠٠‌میلیون تومان می‌شود. که از این پول ٢٠٠‌میلیون تومانش خرج خودش می‌شود و تنها ٢٠٠‌میلیون دیگر می‌ماند.

منبع:فردا

خاندان هاشمی چند هکتار باغ پسته دارند؟