خاطرات مردی که متن ۲ استعفانامه مهندس بازرگان را برای امام برد

خاطرات مردی که متن ۲ استعفانامه مهندس بازرگان را برای امام برد
روزنامه شرق با ابوالفضل بازرگان ،برادرزاده مرحوم مهندس مهدی بازرگان مصاحبه ای را انجام داده است.

خاطرات مردی که متن ۲ استعفانامه مهندس بازرگان را برای امام برد

روزنامه شرق با ابوالفضل بازرگان ،برادرزاده مرحوم مهندس مهدی بازرگان مصاحبه ای را انجام داده است.
خاطرات مردی که متن ۲ استعفانامه مهندس بازرگان را برای امام برد

تلگرام نارنجی