خاطرات شیرین منصوریان از بازی استرالیا و کشیدن موی هری کیول!

خاطرات شیرین منصوریان از بازی استرالیا و کشیدن موی هری کیول!
علیرضا منصوریان هم از جمله چهره هایی است که در بازی ایران و استرالیا حضور داشت.

خاطرات شیرین منصوریان از بازی استرالیا و کشیدن موی هری کیول!

علیرضا منصوریان هم از جمله چهره هایی است که در بازی ایران و استرالیا حضور داشت.
خاطرات شیرین منصوریان از بازی استرالیا و کشیدن موی هری کیول!