جزییات تازه از حادثه سانچی/برخورد مقاوم‌ترین بخش کریستال به سانچی عمدی بود

جزییات تازه از حادثه سانچی/برخورد مقاوم‌ترین بخش کریستال به سانچی عمدی بود
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از بررسی حادثه برخورد کشتی سانچی تاکید کرد کشتی چینی تلاش کرد با مقاوم ترین بخش خود به سانچی برخورد کند.

جزییات تازه از حادثه سانچی/برخورد مقاوم‌ترین بخش کریستال به سانچی عمدی بود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از بررسی حادثه برخورد کشتی سانچی تاکید کرد کشتی چینی تلاش کرد با مقاوم ترین بخش خود به سانچی برخورد کند.
جزییات تازه از حادثه سانچی/برخورد مقاوم‌ترین بخش کریستال به سانچی عمدی بود