جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنان

جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنان
مسئول واحدگشت های مشترک بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از انجام ۸۰۶ مورد گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی درسطح استان طی یکسال گذشته خبرداد

جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنان

مسئول واحدگشت های مشترک بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از انجام ۸۰۶ مورد گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی درسطح استان طی یکسال گذشته خبرداد
جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنان

خرید بک لینک