جایزه پارلمان اروپا برای رقیب «فروشنده»‌ در اسکار

جایزه پارلمان اروپا برای رقیب «فروشنده»‌ در اسکار
فیلم «تونی اردمان» به کارگردانی مارن آده برنده جایزه لوکس پارلمان اروپا شد.

جایزه پارلمان اروپا برای رقیب «فروشنده»‌ در اسکار

فیلم «تونی اردمان» به کارگردانی مارن آده برنده جایزه لوکس پارلمان اروپا شد.
جایزه پارلمان اروپا برای رقیب «فروشنده»‌ در اسکار