ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید استان مرکزی آغازشد

ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید استان مرکزی آغازشد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت نام بیست و نهمین دوره جشنواره امتنان از نخبگان خبر داد.

ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید استان مرکزی آغازشد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت نام بیست و نهمین دوره جشنواره امتنان از نخبگان خبر داد.
ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید استان مرکزی آغازشد