تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش

تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش
یک بهله کرکس معمولی که از ناحیه پا و بال مصدوم بود و قابلیت پرواز نداشت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش تحویل داده شد و پس از تیمار رها سازی شد.

تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش

یک بهله کرکس معمولی که از ناحیه پا و بال مصدوم بود و قابلیت پرواز نداشت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش تحویل داده شد و پس از تیمار رها سازی شد.
تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش

تلگرام نارنجی