تیلرسون از سیاست جدید آمریکا در قبال کره‌شمالی خبر داد

تیلرسون از سیاست جدید آمریکا در قبال کره‌شمالی خبر داد
ایرنا نوشت: وزیر خارجه آمریکا می گوید سیاست انزوای کره شمالی را دنبال می کنیم تا رهبران آن بدانند که هر آزمایش موشکی، آن را بیشتر منزوی می کند.

تیلرسون از سیاست جدید آمریکا در قبال کره‌شمالی خبر داد

ایرنا نوشت: وزیر خارجه آمریکا می گوید سیاست انزوای کره شمالی را دنبال می کنیم تا رهبران آن بدانند که هر آزمایش موشکی، آن را بیشتر منزوی می کند.
تیلرسون از سیاست جدید آمریکا در قبال کره‌شمالی خبر داد