توضیح یک بازیگر درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون

توضیح یک بازیگر درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون
اشکان خطیبی درباره کمرنگ شدن حضورش به عنوان مجری یا بازیگر در تلویزیون صحبت کرد و گفت این رسانه باید سعی کند از مخاطب خود جا نماند.

توضیح یک بازیگر درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون

اشکان خطیبی درباره کمرنگ شدن حضورش به عنوان مجری یا بازیگر در تلویزیون صحبت کرد و گفت این رسانه باید سعی کند از مخاطب خود جا نماند.
توضیح یک بازیگر درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون