تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی است

تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی است
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اقتصاد مقاومتی دقیق‌ترین، کامل‌ترین و کارآمدترین مدل مدیریتی بوده و تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالشی های پیش روی ، اهتمام به اقتصاد مقاومتی است

تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی است

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اقتصاد مقاومتی دقیق‌ترین، کامل‌ترین و کارآمدترین مدل مدیریتی بوده و تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالشی های پیش روی ، اهتمام به اقتصاد مقاومتی است
تنها راه برون‌رفت شهرداری‌ها از چالش های پیش روی اهتمام به اقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک