تنها اعلامیه بدون «بسم الله» امام کدام است؟

تنها اعلامیه بدون «بسم الله» امام کدام است؟
جماران نوشت: سی و هفت سال پیش در چنین روزی، امام خمینی از پذیرش نمایندگان رئیس جمهوری وقت آمریکا که در پی تسخیر لانه جاسوسی این کشور در تهران قصد ملاقات با ایشان را داشتند خودداری کردند.

تنها اعلامیه بدون «بسم الله» امام کدام است؟

جماران نوشت: سی و هفت سال پیش در چنین روزی، امام خمینی از پذیرش نمایندگان رئیس جمهوری وقت آمریکا که در پی تسخیر لانه جاسوسی این کشور در تهران قصد ملاقات با ایشان را داشتند خودداری کردند.
تنها اعلامیه بدون «بسم الله» امام کدام است؟