تعویق صدور حکم دادگاه بحرین علیه شیخ سلمان

تعویق صدور حکم دادگاه بحرین علیه شیخ سلمان
العالم نوشت: دادگاه عالی استیناف بحرین صدور حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را به ۱۴ آذر ۹۵ (۴ دسامبر ۲۰۱۶) موکول کرد.

تعویق صدور حکم دادگاه بحرین علیه شیخ سلمان

العالم نوشت: دادگاه عالی استیناف بحرین صدور حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را به ۱۴ آذر ۹۵ (۴ دسامبر ۲۰۱۶) موکول کرد.
تعویق صدور حکم دادگاه بحرین علیه شیخ سلمان