تعطیلی شهر رویایی پدیده و اعتراض صدها طلبکار/ هیات مدیره جدید قول همکاری داد

تعطیلی شهر رویایی پدیده و اعتراض صدها طلبکار/ هیات مدیره جدید قول همکاری داد
شهر رویایی پدیده در مشهد، دیروز شاهد تجمع صدها تن از طلبکاران این شرکت بود که به عدم پرداخت قیمت سهام خود معترض بودند.

تعطیلی شهر رویایی پدیده و اعتراض صدها طلبکار/ هیات مدیره جدید قول همکاری داد

شهر رویایی پدیده در مشهد، دیروز شاهد تجمع صدها تن از طلبکاران این شرکت بود که به عدم پرداخت قیمت سهام خود معترض بودند.
تعطیلی شهر رویایی پدیده و اعتراض صدها طلبکار/ هیات مدیره جدید قول همکاری داد

بک لینک رنک ۳