تعداد حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم چقدر شد؟

تعداد حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم چقدر شد؟
تعداد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ابتدای فعالیت تاکنون به بیش از 120هزار فقره رسیده‎است.

تعداد حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم چقدر شد؟

تعداد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ابتدای فعالیت تاکنون به بیش از 120هزار فقره رسیده‎است.
تعداد حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم چقدر شد؟