تصویری از حضور علی دایی در منزل پورحیدری

تصویری از حضور علی دایی در منزل پورحیدری
شهریار فوتبال ایران برای عرض تسلیت به منزل منصور پورحیدری رفت.

تصویری از حضور علی دایی در منزل پورحیدری

شهریار فوتبال ایران برای عرض تسلیت به منزل منصور پورحیدری رفت.
تصویری از حضور علی دایی در منزل پورحیدری