تصاویر | کامیون‌های پر از شن و ماسه مقابل برج ترامپ | نگرانی ار حملات تروریستی

تصاویر | کامیون‌های پر از شن و ماسه مقابل برج ترامپ | نگرانی ار حملات تروریستی
اسپوتنیک نوشت: اطراف برج ترامپ در نیویورک به علت بیم حملات تروریستی شاهد حضور گسترده نیروهای پلیس است و مسیرهای منهی به آن با کامیون‌های پر از شن و ماسه مسدود شده‌اند.

تصاویر | کامیون‌های پر از شن و ماسه مقابل برج ترامپ | نگرانی ار حملات تروریستی

اسپوتنیک نوشت: اطراف برج ترامپ در نیویورک به علت بیم حملات تروریستی شاهد حضور گسترده نیروهای پلیس است و مسیرهای منهی به آن با کامیون‌های پر از شن و ماسه مسدود شده‌اند.
تصاویر | کامیون‌های پر از شن و ماسه مقابل برج ترامپ | نگرانی ار حملات تروریستی

دانلود مستقیم تانگو جدید