تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی

تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی
مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ زاده خراسانی عصر امروز چهارشنبه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بیت آن مرحوم در مسجد نور تهران برگزار شد.

تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی

مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ زاده خراسانی عصر امروز چهارشنبه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بیت آن مرحوم در مسجد نور تهران برگزار شد.
تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی