تصاویر| همراهی سردار سلیمانی با رهبر معظم انقلاب

تصاویر| همراهی سردار سلیمانی با رهبر معظم انقلاب
کتاب «کریمانه» در کنار روایت ساده و گزارشی کامل از دیدار خانواده‌های شهدای استان کرمان با رهبر انقلاب، در خود تصاویری منتشر نشده از این جلسات دارد که بر زیبایی کتاب افزوده است.

تصاویر| همراهی سردار سلیمانی با رهبر معظم انقلاب

کتاب «کریمانه» در کنار روایت ساده و گزارشی کامل از دیدار خانواده‌های شهدای استان کرمان با رهبر انقلاب، در خود تصاویری منتشر نشده از این جلسات دارد که بر زیبایی کتاب افزوده است.
تصاویر| همراهی سردار سلیمانی با رهبر معظم انقلاب

دانلود بیتالک