تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی

تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی
هفدهمین نمایشگاه بین‌‌المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته از 16 تا 20 مرداد ماه و از ساعت 17 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی مشهد دایر است.

تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی

هفدهمین نمایشگاه بین‌‌المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته از 16 تا 20 مرداد ماه و از ساعت 17 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی مشهد دایر است.
تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی