تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاری

تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاری
طرفداران هیلاری کلینتون که تا ساعاتی پیش از پیروزی کاندیدای خود در انتخابات تقریبا مطمئن بودند اکنون در حیرت فرو رفته‌اند زیرا ممکن است از فردا ترامپ رئیس جمهور آن‌ها باشد.

تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاری

طرفداران هیلاری کلینتون که تا ساعاتی پیش از پیروزی کاندیدای خود در انتخابات تقریبا مطمئن بودند اکنون در حیرت فرو رفته‌اند زیرا ممکن است از فردا ترامپ رئیس جمهور آن‌ها باشد.
تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاری

نصب بیتالک