تصاویر | طبیعت برفی شهمیرزاد

تصاویر | طبیعت برفی شهمیرزاد
بارش برف طبیعت شهمیرزاد در استان سمنان را سفیدپوش کرد.

تصاویر | طبیعت برفی شهمیرزاد

بارش برف طبیعت شهمیرزاد در استان سمنان را سفیدپوش کرد.
تصاویر | طبیعت برفی شهمیرزاد