تصاویر | برف کویر را هم سفید کرد | بارش برف در یزد

تصاویر | برف کویر را هم سفید کرد | بارش برف در یزد
شهر کویری یزد نیز با بارش برف پاییزی سفیدپوش شد.

تصاویر | برف کویر را هم سفید کرد | بارش برف در یزد

شهر کویری یزد نیز با بارش برف پاییزی سفیدپوش شد.
تصاویر | برف کویر را هم سفید کرد | بارش برف در یزد