تصاویر| اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه

تصاویر| اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه
اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه برگزار شد.

تصاویر| اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه

اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه برگزار شد.
تصاویر| اولین نشست خبری استاندار آذربایجان‌غربی با اصحاب رسانه