تصادفات شهری اردبیل ۳ برابر میانگین کشور است

رئیس پلیس استان اردبیل گفت: میزان تصادفات درون‌شهری در اردبیل حدود سه برابر میانگین کشوری است که باید در کاهش این شرایط همه دستگاه‌ها وظیفه قانونی خود را انجام دهند.

فانتزی

خبرگذاری اصفحان