تشریح جزییات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی در زنجان

تشریح جزییات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی در زنجان
جزئیات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی و افتتاحیه آن در زنجان مشخص شد.

تشریح جزییات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی در زنجان

جزئیات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی و افتتاحیه آن در زنجان مشخص شد.
تشریح جزییات نشست تخصصی آئین آواز ایرانی در زنجان