ترافیک مسیرجاده ها هوشمند می شود

ترافیک مسیرجاده ها هوشمند می شود
ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیگ استان در سالجاری برگزار شد.

ترافیک مسیرجاده ها هوشمند می شود

ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیگ استان در سالجاری برگزار شد.
ترافیک مسیرجاده ها هوشمند می شود