تجمع اعتراضی بیمه گران در مقابل مجلس با شعار «کارگزاران بیمه، خود بیمه ای ندارند»

تجمع اعتراضی بیمه گران در مقابل مجلس با شعار «کارگزاران بیمه، خود بیمه ای ندارند»
جمعی از کارگزاران بیمه صبح امروز در برابر در شماره یک مجلس تجمع کرده‌ و می‌گویند تا جوابی از مجلس نگیرند، آنجا خواهند ماند.

تجمع اعتراضی بیمه گران در مقابل مجلس با شعار «کارگزاران بیمه، خود بیمه ای ندارند»

جمعی از کارگزاران بیمه صبح امروز در برابر در شماره یک مجلس تجمع کرده‌ و می‌گویند تا جوابی از مجلس نگیرند، آنجا خواهند ماند.
تجمع اعتراضی بیمه گران در مقابل مجلس با شعار «کارگزاران بیمه، خود بیمه ای ندارند»

خرید بک لینک