تبریز لاله باران شد

تبریز لاله باران شد
کاشت دو میلیون گل لاله، بهار ۹۵ را به یکی از دوره‌های درخشان و خاطرانگیز توسعه فضاهای سبز زینتی در شهر تبریز تبدیل کرده است.

تبریز لاله باران شد

کاشت دو میلیون گل لاله، بهار ۹۵ را به یکی از دوره‌های درخشان و خاطرانگیز توسعه فضاهای سبز زینتی در شهر تبریز تبدیل کرده است.
تبریز لاله باران شد

بک لینک رنک ۷