تا کی دایی پرسپولیس را به دادگاه می کشاند؟

تا کی دایی پرسپولیس را به دادگاه می کشاند؟
آریا صالحی – خبرآنلاین :علی دایی یکبار دیگر از پرسپولیس شکایت کرد تا شاید یکی از کسانی باشد که بیش از ستاره های اسمی دیگر تیم از باشگاه شاکی بوده است.

تا کی دایی پرسپولیس را به دادگاه می کشاند؟

آریا صالحی – خبرآنلاین :علی دایی یکبار دیگر از پرسپولیس شکایت کرد تا شاید یکی از کسانی باشد که بیش از ستاره های اسمی دیگر تیم از باشگاه شاکی بوده است.
تا کی دایی پرسپولیس را به دادگاه می کشاند؟

فروش بک لینک