تا سال ۲۰۱۷ اسکیوئل سرور مایکروسافت روی لینوکس سوار می‌شود

یکی از آرزوهای قدیمی دیتابیس کاران و برنامه نویسان برآورده می‌شود.

اندروید

خبرگذاری اصفحان