بیمارستان سوانح سوختگی اردبیل تا پایان امسال احداث می شود

بیمارستان سوانح سوختگی اردبیل تا پایان امسال احداث می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با برنامه‌ریزیهای انجام شده نخستین بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی سوانح سوختگی در استان اردبیل احداث می‌شود.

بیمارستان سوانح سوختگی اردبیل تا پایان امسال احداث می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با برنامه‌ریزیهای انجام شده نخستین بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی سوانح سوختگی در استان اردبیل احداث می‌شود.
بیمارستان سوانح سوختگی اردبیل تا پایان امسال احداث می شود