بهمن کیارستمی: این شکایت جدید نیست

بهمن کیارستمی: این شکایت جدید نیست
ایسنا نوشت: بهمن کیارستمی گفت: شکایت ما (از بیمارستان جم و یکی از پزشکان بیمارستان) جدید نیست و اواخر شهریور ماه تقدم دادسرای نظام پزشکی شده است.

بهمن کیارستمی: این شکایت جدید نیست

ایسنا نوشت: بهمن کیارستمی گفت: شکایت ما (از بیمارستان جم و یکی از پزشکان بیمارستان) جدید نیست و اواخر شهریور ماه تقدم دادسرای نظام پزشکی شده است.
بهمن کیارستمی: این شکایت جدید نیست

تلگرام نارنجی