بهره برداری از خاتمی و جهانگیری در ایام انتخابات و سپس چرخش فریبکارانه!