بهرام عظیمی انیمیشن «بابا» را به جشنواره «چهل‌چراغ» برد

بهرام عظیمی انیمیشن «بابا» را به جشنواره «چهل‌چراغ» برد
بهرام عظیمی با انیمیشن «بابا» در جشنواره «چهل چراغ» با موضوع زندگی امام حسین (ع) شرکت می کند.

بهرام عظیمی انیمیشن «بابا» را به جشنواره «چهل‌چراغ» برد

بهرام عظیمی با انیمیشن «بابا» در جشنواره «چهل چراغ» با موضوع زندگی امام حسین (ع) شرکت می کند.
بهرام عظیمی انیمیشن «بابا» را به جشنواره «چهل‌چراغ» برد

بک لینک