بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجان

بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: علی رغم بضاعت کم و برخورداری بسیار اندک از اعتبارات و حمایت های تسهیلاتی، تاکنون سطح مزارع گیاهان دارویی (غیر از گل محمدی و زعفران) در استان زنجان به ۱۰ هکتار افزایش پیدا کرده و این عملکرد به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده و با انجام اقدامات مختلف و بستر سازی های مناسب در تلاش هستیم این سطح در استان افزایش یابد.

بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: علی رغم بضاعت کم و برخورداری بسیار اندک از اعتبارات و حمایت های تسهیلاتی، تاکنون سطح مزارع گیاهان دارویی (غیر از گل محمدی و زعفران) در استان زنجان به ۱۰ هکتار افزایش پیدا کرده و این عملکرد به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده و با انجام اقدامات مختلف و بستر سازی های مناسب در تلاش هستیم این سطح در استان افزایش یابد.
بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجان