برق‌گرفتگی متروی تهران-کرج برطرف شد

برق‌گرفتگی متروی تهران-کرج برطرف شد
نقص فنی خط ۵ مترو تهران رفع شد و حرکت قطارها در مسیر تهران – کرج به حالت عادی بازگشت.

برق‌گرفتگی متروی تهران-کرج برطرف شد

نقص فنی خط ۵ مترو تهران رفع شد و حرکت قطارها در مسیر تهران – کرج به حالت عادی بازگشت.
برق‌گرفتگی متروی تهران-کرج برطرف شد

دانلود بیتالک