برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان

برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان
میزان نوشت:از ابتدای سال ۹۵ تاکنون نزدیک به ۵۰۰ گزارش تخلف جدید توسط واحدهای نظارتی سازمان و بورس ها به کمیته رسیدگی به تخلفات واصل شده و این کمیته در این مدت ۹۷۸۸ تصمیم اعم از قرار و حکم صادر کرده است.

برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان

میزان نوشت:از ابتدای سال ۹۵ تاکنون نزدیک به ۵۰۰ گزارش تخلف جدید توسط واحدهای نظارتی سازمان و بورس ها به کمیته رسیدگی به تخلفات واصل شده و این کمیته در این مدت ۹۷۸۸ تصمیم اعم از قرار و حکم صادر کرده است.
برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان