برای مازیار زارع و پژمان نوری/ باشگاه پرسپولیس باید از شماها شکایت کند

برای مازیار زارع و پژمان نوری/ باشگاه پرسپولیس باید از شماها شکایت کند
مازیار زارع و پژمان نوری. این دو بعد از باخت علیه پرسپولیس موضع گرفته و در اظهاراتی شبیه هم حرف هایی زده اند که مرغ پخته خنده اش می گیرد.

برای مازیار زارع و پژمان نوری/ باشگاه پرسپولیس باید از شماها شکایت کند

مازیار زارع و پژمان نوری. این دو بعد از باخت علیه پرسپولیس موضع گرفته و در اظهاراتی شبیه هم حرف هایی زده اند که مرغ پخته خنده اش می گیرد.
برای مازیار زارع و پژمان نوری/ باشگاه پرسپولیس باید از شماها شکایت کند

بک لینک رنک ۱