بخش سلامت همچنان از خطوط قرمز دولت است

بخش سلامت همچنان از خطوط قرمز دولت است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه برنامه تحول سلامت در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت ،گفت : حوزه بهداشت و درمان خط قرمز دولت است.

بخش سلامت همچنان از خطوط قرمز دولت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه برنامه تحول سلامت در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت ،گفت : حوزه بهداشت و درمان خط قرمز دولت است.
بخش سلامت همچنان از خطوط قرمز دولت است