بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد

بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد
طی حکمی از سوی باب الله زارع رئیس هیأت تیراندازی استان گیلان حجت حاجی پور بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد.

بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد

طی حکمی از سوی باب الله زارع رئیس هیأت تیراندازی استان گیلان حجت حاجی پور بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد.
بخشدار بندر کیاشهر سرپرست هیأت تیراندازی شهرستان آستانه‌اشرفیه شد