ببینید چطور جابر انصاری بروس‌لی شده!

ببینید چطور جابر انصاری بروس‌لی شده!
تمرین استقلال حسابی با نشاط بود و این تیم با انرژی راهی قم شد، البته رحمتی خیلی از شوخی جابر خوشش نیامده بود!

ببینید چطور جابر انصاری بروس‌لی شده!

تمرین استقلال حسابی با نشاط بود و این تیم با انرژی راهی قم شد، البته رحمتی خیلی از شوخی جابر خوشش نیامده بود!
ببینید چطور جابر انصاری بروس‌لی شده!