با دقت بخوانید! توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله

با دقت بخوانید! توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله
در هنگام وقوع زلزله به توصیه‌های زیر توجه کنید.

با دقت بخوانید! توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله

در هنگام وقوع زلزله به توصیه‌های زیر توجه کنید.
با دقت بخوانید! توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله