ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند
تسنیم نوشت:شرکت ایرباس در چهارچوب سیاست های ادغام فعالیت های خود و رقابت بهتر با رقیب آمریکایی اش بوئینگ و سایر شرکت ها، قصد دارد بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارکنان خود را در اروپا از کار بیکار کند.

ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

تسنیم نوشت:شرکت ایرباس در چهارچوب سیاست های ادغام فعالیت های خود و رقابت بهتر با رقیب آمریکایی اش بوئینگ و سایر شرکت ها، قصد دارد بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارکنان خود را در اروپا از کار بیکار کند.
ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند