ایران یازدهمین کشور دنیا از نظر تعداد دانشجو در آمریکا/ آمار ایران در مهاجرت نخبگان

ایران یازدهمین کشور دنیا از نظر تعداد دانشجو در آمریکا/ آمار ایران در مهاجرت نخبگان
مهر نوشت: ارزیابی وضعیت نخبگانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند زمینه های اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان را که از جمله مطالبات مقام معظم رهبری به شمار می آید، فراهم می کند.

ایران یازدهمین کشور دنیا از نظر تعداد دانشجو در آمریکا/ آمار ایران در مهاجرت نخبگان

مهر نوشت: ارزیابی وضعیت نخبگانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند زمینه های اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان را که از جمله مطالبات مقام معظم رهبری به شمار می آید، فراهم می کند.
ایران یازدهمین کشور دنیا از نظر تعداد دانشجو در آمریکا/ آمار ایران در مهاجرت نخبگان