اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟

اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟
خداداد عزیزی یکی از تاریخی‌ترین گل‌های فوتبال ایران را زده است.

اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟

خداداد عزیزی یکی از تاریخی‌ترین گل‌های فوتبال ایران را زده است.
اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟