اهتزاز پرچم فولاد اکسین بر قله تاراز

اهتزاز پرچم فولاد اکسین بر قله تاراز
گروه کوهنوردی شرکت فولاد اکسین خوزستان قله تاراز را فتح کردند.

اهتزاز پرچم فولاد اکسین بر قله تاراز

گروه کوهنوردی شرکت فولاد اکسین خوزستان قله تاراز را فتح کردند.
اهتزاز پرچم فولاد اکسین بر قله تاراز