انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان

انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان
تسنیم نوشت: رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی طالبان مدعی شد که شورای رهبری طالبان پس از پیشرفت‌های جنگی اخیر این گروه و تصرف اراضی وسیعی در افغانستان از پاکستان به افغانستان نقل مکان کرده است.

انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان

تسنیم نوشت: رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی طالبان مدعی شد که شورای رهبری طالبان پس از پیشرفت‌های جنگی اخیر این گروه و تصرف اراضی وسیعی در افغانستان از پاکستان به افغانستان نقل مکان کرده است.
انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان