انتقاد فرماندار از وضعیت نامطلوب هدایت آب‌های سطحی شهر خرم‌آباد

انتقاد فرماندار از وضعیت نامطلوب هدایت آب‌های سطحی شهر خرم‌آباد
مهر نوشت: فرماندار خرم آباد از وضعیت نامطلوب هدایت آب های سطحی برخی مناطق سطح شهر خرم آباد انتقاد کرد

انتقاد فرماندار از وضعیت نامطلوب هدایت آب‌های سطحی شهر خرم‌آباد

مهر نوشت: فرماندار خرم آباد از وضعیت نامطلوب هدایت آب های سطحی برخی مناطق سطح شهر خرم آباد انتقاد کرد
انتقاد فرماندار از وضعیت نامطلوب هدایت آب‌های سطحی شهر خرم‌آباد