انتقاد بی‌سابقه اتحادیه عرب از ترکیه

انتقاد بی‌سابقه اتحادیه عرب از ترکیه
مهر نوشت: دبیرکل اتحادیه عرب در موضعی غیرمنتظره ضمن انتقاد شدید از سیاست های ترکیه در قبال سوریه و عراق، تصریح کرد: آنکارا اجازه عبور هزاران جوان غربی از خاک خود به سوریه و عراق را داد.

انتقاد بی‌سابقه اتحادیه عرب از ترکیه

مهر نوشت: دبیرکل اتحادیه عرب در موضعی غیرمنتظره ضمن انتقاد شدید از سیاست های ترکیه در قبال سوریه و عراق، تصریح کرد: آنکارا اجازه عبور هزاران جوان غربی از خاک خود به سوریه و عراق را داد.
انتقاد بی‌سابقه اتحادیه عرب از ترکیه